Vindkraft Storfall – sammanfattning

Den planerade vindkraftparken ligger i Nordmalings kommun, Västerbottens län. Området ryms mellan Orrböle och Storfall, cirka 15 km nordväst om Nordmaling och 6 km söder om Nyåker. Det aktuella området är ca 1 500 ha och ligger till största delen inom riksintresse för vindkraft. Området ligger även inom riksintresse för rennäring och berörs i västra ytterkanten av riksintresse för naturvård. I direkt anslutning norr om området projekterar Kraftö för en vindkraftpark. Samrådsmöte för detta projekt hölls i Nyåker 17/9-09.

De vindmätningar som utförts under höst och vinter bekräftar att vindförhållandena i området är goda. I Projektet planeras uppförandet av ca 20 vindkraftverk med en totalhöjd på 190 meter. Den installerade effekten antas bli mellan 40 och 60 MW och parken förväntas producera 120-160 GWh årligen. Den slutliga utformningen beror av mer detaljerade uppgifter som kommer fram under projekteringen samt synpunkter som framkommer under samrådsprocessen. Dock kommer inget verk att placeras närmare bebyggelse än 1 000 meter i enlighet med Nordmalings kommuns tematiska tillägg till översiktsplanen. Val av vindkraftverk och placering kommer att säkerställa att varken ljud eller skuggor påverkar mer än vad som tillåts enligt Naturvårdsverket och Boverket.

En vindkrafts-etablering kommer inte att hindra allmänhetens tillgång till området. Verken kommer inte att stängslas in utan tillgängligheten kommer snarare att öka då nya vägar kommer att anläggas.

Området inom vilket vindkraftsparken kommer att lokaliseras är markerat i figur.

Lämna ett svar